Styret

ETTER ÅRSMØTE KOMMER NY OPDATERING !!!!

Rolle Navn  Mobil  Periode
Leder Rolf Reppen  2017
Nest leder Susanne Tjelle  2017
Kasserer Annbjørg Larsson  2017
Styremedlem Oddbjørn Schjølberg  2017
Styremedlem Frank Salamonsen  2017
Vara 1 Gisli Gudfinnsson  2017
Vara 2 Kenneth Arntsen  2017
Revisor Arne Hoem 2017
VALGKOMITE

 

Formannen velges for ett år av gangen. Fire til syv styremedlemmer velges for to år av gangen, to av disse står på valg hvert år.
Det velges valgkomité – tre stk og revisor.
Styret er beslutningsdyktig når minst 50 % av styrets medlemmer er til stede.
Styremøter avholdes så ofte formann finner det nødvendig, eller når to femtedeler av styrets medlemmer forlanger det.